Kommunikáció

A kommunikáció az építőköve a prosperáló együttműködésnek. Ennélfogva mind munkatársainktól, mind ügyfeleinktől az ennek megfelelő házirend betartását várjuk el.

Tekintettel arra, hogy a Silver Moon közösségi portálokon is megjelenik, az Etikai kódex ezen pontja minden olyan szereplővel szembeni elvárást fogalmazza meg, akik véleménye akár írásban, akár szóban nyilvánosságra kerül. Ennek a pontnak a megsértése a kommunikáció lezárását vonja maga után. (Tehát munkatársként nem dolgozik tovább velünk, ügyfélként pedig nem kívánunk vele tovább kapcsolatban maradni.)

Egymás iránti tisztelet

Olyan környezet kialakítására törekszünk, ahol az egyéni különbségek elfogadottak és értékelendők.

Tilos a hátrányos megkülönböztetés, így különösen

 • a nem;
 • a kor;
 • a családi
 • állapot;
 • a bőrszín;
 • a nemzeti vagy etnikai származás;
 • a vallási, politikai meggyőződés;
 • a fogyatékosság;
 • a szexuális beállítottságon alapuló megkülönböztetés.

Reklám

A különböző termékek, szolgáltatások reklámozása tiltott. Ettől eltekinteni csak kivételes esetben, előzetes adminisztrátori engedéllyel lehetséges.

Ez vonatkozik mindenkire. Ugyanúgy, ahogy tőlünk sem fogsz kéretlen reklámot kapni, ez a magatartás a hozzászólók részéről is elvárt.

Zaklatás tilalma

Senkitől sem fogadunk el olyan magatartást, amely bárki megfélemlítésén alapul.

Különösen, ha ezt kihasználva vesz rá másokat számukra hátrányos döntés meghozatalára vagy jogszabályokkal nem összeegyeztethető magatartás tanúsítására. Ennélfogva sem a munkatársaink, sem pedig a közösségi portál egyéb szereplői nem vehetnek rá szerződés aláírására senkit sem valótlan információkkal történő félelemkeltéssel, fenyegetéssel, olyan veszteség kilátásba helyezésével, amelynek valójában nincs alapja.

Mindenki számára tilos minden olyan akár szóbeli kommunikációnál, akár más formában megjelenő magatartásformánál, amelynek célja vagy hatása

 • sérti valamely személy méltóságát,
 • számára megfélemlítő,
 • ellenséges,
 • megalázó,
 • támadó
 • megszégyenítő vagy sértő környezetet teremt.

Mit jelent ez számodra a hétköznapi életben?

Az ökölrázás joga a másik orra hegyénél ér véget.
Tilos a “nyomulás” és a spam.
Hangnemben csak és kizárólag olyan kommunikációt fogadunk el munkatársainktól és tőled is, amilyet szívesen látnánk viszonzásképp. Aki ezt nem tartja be, azzal elválnak útjaink.

 

Általános elvárások munkatársainkkal szemben

Tanácsadás során elvárás az MNB által meghatározott irányelvek követése.

A társadalmi felelősség, szakmai elismertség és hitelesség megőrzése miatt elvárás a csoport tagjaival szemben a hatályos

jogszabályoknak való megfelelés és az általános értékítélet szerinti etikus magatartási normák betartása.

Célunk a közjó szolgálata, így munkánkat

 • becsületesen,
 • korrekt módon
 • tisztességesen,
 • elfogulatlanul,
 • pártatlanul,
 • illetéktelen befolyásolástól mentesen,
 • a legjobb tudásuk szerint, felelősségteljesen végezzük

Szakmai képességeink fejlesztése érdekében minden tőlünk elvárhatót megteszünk.

Mit jelent ez számodra a hétköznapi életben?

Igyekszünk az általános értékítélet szerint etikus módon végezni munkánkat.

 

Szakmával szembeni elvárás

Egy tanácsadó feladata, hogy segítse az ügyfelet a pénzügyi területen céljai elérésében. Kerüljük az olyan feladatvállalást, amely érdekütközéshez vezethet.

Tudatosan nem vállalunk önállóan olyan munkát, amelyhez nem rendelkezünk elegendő ismerettel és megfelelő hatáskörrel, szükség esetén a megfelelő tapasztalattal és képesítéssel rendelkező kolléga segítségét kérjük.

Ügyfeleinkre vonatkozó minden tudomásunkra jutott információt szigorú titoktartással kezelünk. Munkatársaink az ügyfél érdekében járnak el, ennek megfelelően:

 • Az ügyfél hiányos ismeretével és tapasztalatlanságával nem élünk vissza.
 • Olyan visszajelzést adunk az ügyfeleknek, amelyek szakmai szempontból megfelelőek, objektívek és naprakészek.
 • Versenytársakról, más piaci szereplőkről hiteles képet adunk.
 • Ajánlattételnél az ügyfelet kellő mennyiségű információval látjuk el, kerüljük a megtévesztést.

Megtévesztés tilalma

A megtévesztésnek, vagy tévedésben tartásnak minden formája tilos.

Megtévesztésnek minősül , így különösen tilos:

 • az adott szerződés vagy szolgáltatás tekintetében valótlan tény, vagy valós tény megtévesztésre alkalmas módon való állítása,
 • a szerződésre vonatkozó lényeges körülmények elhallgatása (ilyen például: díjfizetésre valamint ennek elmaradására vonatkozó információk, vagy a kockázatvállalás területe)
 • az egyes elemeket kiragadó, hamis összehasonlítás,
 • jogi következmények bemutatásán túli fenyegetés, vagy egyéb pszichikai nyomás alkalmazása,
 • az ellenőrizhetetlen, vagy    hosszútávon    nagy    pontossággal  prognosztizálhatatlan körülmények (infláció mértéke, befektetési hozamok) tényként való beállítása,
 • az írásbeli dokumentumoktól eltérő szóbeli ígéret, vagy információ.
 • ajánlattételnél az a hamis látszat, hogy a szerződés megkötése kötelező.

Hírnévrontás tilalma

Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével illetőleg valós tény hamis színben történő feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással bárki jó hírnevét, vagy hitelképességét sérteni, veszélyeztetni.

Hírnévrontásnak minősül különösen:

 • a versenytársat, annak működését,    piaci   szerepét    lekicsinylő,    üzleti    és    szakmai megbízhatóságát kétségbevonó kijelentés,
 • olyan tény állítása, amely nem, vagy csak a versenytárs jelentős és méltánytalan érdeksérelme árán ellenőrizhető,
 • olyan információ híresztelése, amely alkalmas lehet a versenytársba vetett bizalom megingatására.

Mit jelent ez számodra a hétköznapi életben?

A Silver Moon csoportjába tartozó munkatársak szakmailag felkészülten érkeznek hozzád.
Munkájuk során pedig minden tőlük telhetőt megtesznek az objektív tájékoztatásért, és azért, hogy számodra előnyös és számodra átlátható ajánlatot tegyenek eléd. Az ajánlatot szabad akaratodból vagy elfogadod, vagy nem.

 

Információ-, adat- és titokvédelem

Feladatainkból következik, hogy nem publikus, üzleti titoknak, vagy más okból titkosnak minősített adatokkal és információkkal is rendelkezünk. Az ügyfeleinkkel kialakított bizalmi viszony egyik alapfeltétele, hogy a rájuk vonatkozó üzleti titkot, bizalmas információkat szigorúan megőrizzük.

Elvárás a munkatársainkkal szemben, hogy a napi munkavégzés során gondoskodjanak arról, hogy a papíralapon vagy elektronikus formában készült és tárolt anyagaik, amelyek bank-, értékpapír-, üzleti titkot vagy bizalmas információt tartalmaznak, ne maradjanak illetéktelenek számára hozzáférhető helyen és állapotban. Ezen kívül a munkavégzés során tudomásukra jutott információkat hatáskörükön belül felelősséggel kezeljék.

A nyilvános adatokon kívül a rendelkezésére álló minden egyéb adat harmadik fél részére történő átadására csak az adatvédelmi jogszabályok által szabályozott keretek között történhet.

Az üzleti titok valamint a pénzügyi beszélgetések során tudomásunkra jutott információk védelmét az alábbi törvények látják el:

 • a Polgári Törvénykönyv,
 • a Büntető Törvénykönyv,
 • a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, a befektetési  vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvények,
 • az üzleti titok védelméről szóló törvények,
 • a tőkepiacról szóló törvények

Mit jelent ez számodra a hétköznapi életben?

Rólad szóló személyes adatokat, egyéb szükséges információkat (pl. milyen szerződésed van) külön erre a célra kialakított, jelszóval védett helyen tároljuk.
Bármi, amit velünk akár szóban, akár írásban megosztasz, csak az alábbi két esetben kerülhet át valaki máshoz:

 • ha erre te engedélyt adtál
 • hatóságok felszólítására (ezt külön jogszabály szabályozza)