A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

 

 

Abszolút hozamú alap

Olyan alapok, amelyek a kockázatmentesen elérhető hozam meghaladását tekintik kiinduló pontként, és tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekednek.

Adagolt kibocsátás

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (pl. államkötvény) előre rögzített időszak alatti folyamatos kibocsátása azonos lejárati időponttal.

Adósminősítés

A bank a hitelkérelem benyújtása után minősíti az ügyfelet aszerint, hogy a benyújtott dokumentumok alapján mennyire biztosított a hitel visszafizetése. Részben erre alapozza, hogy elfogadja-e a hitelkérelmet.

Aktív bankügylet

A bank eszközeit érintő ügylet: ilyen például a hitelezés, a lízing, a garanciavállalás vagy a faktorálás.

Aktív vagyonkezelés

Vagyonkezelési technika. Ennek során a vagyonkezelő a nagyobb hozam elérése érdekében elemzéseket végez, a portfóliót pedig ennek megfelelően állítja össze. Az összeállított portfólió időszakonként változhat. Ellentéte a passzív vagyonkezelés.

Alacsony kockázat

Befektetéseknél: a hozamban alacsony a szórás, az eddig elért eredmény szinte biztosan elérhető a jövőben is.
Biztosításnál: a káresemény bekövetkezése nem valószínű.

Alapkamat

A központi bank (Magyarországon az MNB) irányadó kamatlába, amely hatással van a piaci kamatlábakra is.

Alapkezelő

A befektetési alapokat kezelő vállalkozás. Magyarországon PSZÁF engedélyhez, személyi és tárgyi feltételekhez kötött a működésük.

Alapkezelői díj

Az alapkezelő munkadíja, ezért cserébe végzi az alapkezelést. Ennek mértékét az alap értékéből vonja le.

Alapok alapja

Olyan befektetési alap, amely döntő többségben más befektetési alapokba fektet.

Alaptőke

A tulajdonosok által véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátott pénzösszeg, illetve apport.

Alkusz

Az ügyfél ügynöke. Segíti az ügyfelet a számára legmegfelelőbb termék kiválasztásában.

All risks

Jellemzően vállalati szektorban használt biztosítási forma. Ekkor jellemzően a kizárásokat fogalmazzák meg. Minden más a biztosító kockázatviselése alá tartozik.

Államháztartás

A kormányzat bevételeit és kiadásait összeítő mérleg, illetve a rájuk vonatkozó szabályozások rendszere.

Államháztartási hiány

A központi költségvetés, az állami alapok és az egyes alrendszerek (egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap) együttes hiánya. Ezt a GDP %-ában szokták megadni.

Államkötvény

Az állam által kibocsátott 1 évnél hosszabb lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

Állampapír

A magyar vagy külföldi állam jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

Állóeszköz

Olyan eszközök (pénzeszköz, tárgyi eszköz, immateriális javak), amelyek 1 éven túl a vállalkozás tulajdonában maradnak és szolgálják annak működését.

Annuitás

Azonos nagyságból álló pénzáramlás. Jellemzően ilyen a hiteltörlesztés, amelynél minden évben ugyanakkora a törlesztőrészlet (Ezen belül természetesen eltérő a megfizetett kamat és tőke aránya)

Apport

Társas vállalkozásokba bevitt, vagyoni értéket képviselő tárgyi eszköz, vagy jog.

Ár-bér spirál

A bérnövekedés a munkaerő felhasználásának csökkenésén keresztül csökkenő a kibocsátáshoz vezet. Ez az adott termék piacán hiányhoz vezet, ami áremelkedéshez vezet. Így a megemelkedett bérek vásárlóereje szinte nem változik.

Árbevétel

Az az összeg, amit a vállalkozó a termékei, szolgáltatásai után kap. Az értékesített termékek, szolgáltatások árának és mennyiségének szorzatösszege.

Arbitrázs (Arbitrage)

Kereskedési stratégia. A befektető az egyik helyen megvásárolt eszközt jellemzően azonnal eladja valahol máshol drágábban.

Átdolgozás

Folyamatos kockázatviselés mellett a régi biztosítási szerződés megszűnik, ezzel egyidőben az új hatályba lép.

Átutalási megbízás

A készpénz nélküli fizetés egyik leggyakoribb módja. A bankszámlán szabadon felhasznált egyenleg terhére utasítja a számla tulajdonosa a bankot, hogy a megjelölt összeget egy másik bankszámlára helyezze át.
Lehet:

 • egyszeri megbízás,
 • állandó átutalási megbízás (adott időszakonként ugyanazon összeget átutalja a bank),
 • csoportos átutalás (pl. közüzemi számlákat így szedik be).

Átváltoztatható kötvény

Törzsrészvénnyé átalakítható kötvény, amely kibocsátásáról a közgyűlés dönt. A kötvénytulajdonos dönthet, hogy törzsrészvényt kér (amely osztalékra jogosult), vagy a kötvény névértékét kéri a lejáratkor vissza.

Átvezetés

Átutalás a számlatulajdonos saját bankszámlái között azonos bankon belül.

Avizó

Értesítő levél. Jellemzően pénzátutalásról szóló értesítés, vagy áru elküldéséről szóló levél.

Avultatás

Az eszközök (jármű, épület, stb) értékének folyamatos csökkenése az idő múlása és így az elhasználódás miatt.

Ázsió

Felár vagy prémium valamely fizetőeszköz vagy értékpapír árának névérték feletti része a névérték százalékában. Ellentéte a diszázsió.


B2B (Business to business)

Vállalatok közötti kommunikáció. Ekkor a vállalat üzletfeleivel kommunikál.

B2C (Business to consumer)

Vállalat és fogyasztó közötti kommunikáció.

Baleset

Szándékos akaraton kívüli hirtelen fellépő külső ok, amely káreseményhez vezet (sérülés, betegség, halál, vagyoni kár).

Balesetbiztosítás

Olyan szerződés, amelynél a baleset bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatást nyújt a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

Bankfelügyelet

A hitelintézetek állami felügyelete, célja a pénzügyi stabilitás fenntartása. Magyarországon az MNB végzi.

Bankfiók

Egy bank ügyfelek fogadására és kiszolgálására létrehozott bizonyos fokú önállósággal és helyi döntéshozatali joggal rendelkező üzlethelyisége.

Bankgarancia

A bank kötelezettségvállalása az ügyfél irányában arra, hogy adott feltételek teljesülése esetén előre rögzített határidőn belül a kedvezményezettnek a adott összeghatárig fizetést fog teljesíteni.

Bankköltség

A bank kondíciós listájában felsorolt szolgáltatásainak díja.

Bankközi piac

A pénzpiac speciális része, ahol a kereskedés bankok között zajlik. Rendszerint rövid határidőre helyezik ki egymásnak felesleges forrásaikat.

Bankközi zsírórendszer

A belföldi forint átutalások bankok közötti elszámolását végző rendszer.

Bázispont (bp)

Az árfolyam megadásának legkisebb egysége. MNB által bejelentett alapkamatnál, banki kamatnál, hozamnál, kötvényárfolyamnál 0,01 %.

Bedobó trezor

Vállalkozások számára fenntartott lehetőség, hogy fiókzárást követően is fizethessenek be pénzt.

Befektetés

Pénzeszköz gazdaságba történő invesztálása nyereség elérése céljából.

Befektetési alap

A befektetők összegyűjtött pénzének befektetése a gazdaságba alapkezelőkön keresztül. A befektetés iránya és kockázati szintje előre rögzített. Menedzselésük szerint lehetnek aktívan menedzselt és passzívan menedzselt alapok.

Befektetési jegy

Befektetési alapkezelő által kibocsátott, hozamra és likvidációs értékre jogosító értékpapír.

Befektetési politika

A befektetők vagyonának adott eszközalapon belül történő kezelését szabályozó eszközallokációs keretrendszer, mely leírja, hogy az adott eszközalap mekkora kockázatot vállal, milyen mértékben és mit tartalmazhat az adott alap.

Befektetett eszköz

Az az eszköz, amely a vállalkozás tevékenységét legalább 1 évig szolgálja.

Befolyásoló részesedés

Olyan közvetlen és közvetett tulajdon egy vállalkozásban (vagy egy vállalkozás és egy személy között létrejött olyan kapcsolat), amelyben a

 •  személy legalább a tulajdoni hányad (illetve szavazati jog) legalább 10%-át birtokolja vagy
 • a vállalkozás döntéshozó, ügyvezető, testületi tagjainak illetve felügyeleti szerveinek legalább 20%-át kinevezheti vagy elmozdíthatja vagy
 • alapszabály, alapító okirat vagy szerződés alapján döntő befolyást gyakorolhat a vállalkozás működésére

Befolyásszerzés

Egy részvénytársaságban vagy kft.-ben szerzett olyan mértékű részesedés, amely lehetővé teszi a társaság ellenőrzését.

Belső megtérülési ráta (IRR)

A befektetés átlagos hozama. Az adott befektetéssel elérhető kamat.

Benchmark

Referencia hozam, referencia index. Olyan portfólió, amely szerkezetében közel áll a vizsgálandó portfólióhoz, így lehetővé téve, hogy viszonyítási alapként szolgáljon. Ez az irányadó hozam mutatja meg az általunk vizsgált portfólió teljesítményét.

Beruházás

Olyan termelőeszköz beszerzése vagy előállítása, amely más javak előállításához fontos. Tágabb értelemben az oktatás, mint szellemi beruházás is ide értendő.

Betegségbiztosítás

Olyan biztosítási szerződés, amelyben a biztosító vállalja, hogy előre meghatározott egészségkárosodás esetén szolgáltat.

Betétbiztosítás

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a pénzintézet fizetésképtelennél válása esetén kifizeti a névre szóló betéteket 100.000 euróig.

Betéti kártya (debit card)

Bankkártya, amellyel a kártyabirtokos vásárolhat vagy készpénzt vehet fel a számláján levő összeg erejéig.

Biztonsági tartalék

Azon tartalék, amely vészhelyzet esetén fedezi a 3-6 havi kiadásokat. Ez a tartalék likvid, befektetésre általában nem kerül.

Biztosítás

A kockázat mérséklésének eszköze. Olyan szerződés, amelyben a biztosító a biztosított által megfizetett díj ellenében a biztosítási esemény bekövetkeztekor szolgáltatás nyújtását vállalja. Ez a szolgáltatás jellemzően sokkal nagyobb értékű, mint amennyi a biztosítási díjak együttes összege.

Biztosítás adózása

A felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelempótló járadékok kivételével a biztosító szolgáltatásai nem minősülnek jövedelemnek, így a kifizetett összegek nem szja-kötelesek.

Biztosítási díj

A biztosítótársaság kockázatvállalásának ára.

Biztosítási esemény

Olyan jövőbeni, jellemzően káreseménnyel járó esemény, melyet a felek szerződésben előre rögzítenek, bekövetkeztekor pedig a biztosító szolgáltat. Káresemény mellett életbiztosításnál bizonyos időpont elérése is ilyen esemény lehet.

Bruttó árfolyam

Rendszerint kötvényeknél alkalmazott árfolyam, amely a kötvény értékén felül tartalmazza a felhalmozott kamatokat is.

BUBOR

Budapest Interbank Offered Rate. Bankközi kamatláb, melynek mértékét az MNB határozza meg a bankok által kínált hitelkamatok átlagaként. Ehhez mérve árazzák a forint alapú hiteleket.

BUX

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság hivatalos részvényindexe. Az index bázisa 1991. január 2-án 1000 pont, hivatalos publikálása 1995. január 1 óta történik.


Cash flow

Pénzáramlás. Megmutatja egy adott időszak alatt a pénzállomány változását.

Cégszerű aláírás

Az aláírási címpéldányon meghatározott módon történő aláírás. Ez az aláírásra jogosult vezető(k) aláírása és a cég hivatalos bélyegzője vagy cégnév betűvel kiírva együttes alkalmazása.

Célhitel

Bizonyos célra folyósított hitel, amit csak ennek a célnak a megvalósítására használhat fel az adós.

Céltartalék

A számviteli törvény által meghatározott jogcímekre képezhető olyan forrás, amely a tárgyévben lett képezve, de csak a követő évben esedékes a felhasználása. A vállalkozás az adózás előtti eredmény terhére képzi olyan fizetési kötelezettségek fedezetére, amely a mérleg forduló napján még nem esedékes, de meg fog történni.

Corporate banking

Vállalatok számára nyújtott banki szolgáltatás. Ilyen például a számlavezetés.

Corporate Finance

Vállalkozások számára nyújtott pénzügyi szolgáltatás.

Csoportos beszedés

Kizárólag forintban elérhető banki szolgáltatás. Ennek során a számlatulajdonos megbízza a bankot, hogy a szolgáltató (pl. közművek) által számlázott összeget utalja át automatikusan a szolgáltató jelzése alapján.


Daytrade

Napon belüli tőzsdei kereskedés. A kereskedő a reggel megvett pl. értékpapírt nem sokáig tartja, vagy napon belül, vagy legkésőbb a nap végén eladja.

Defláció

Általános árszínvonal csökkenés. Ilyenkor a pénz vásárló ereje nő. Ellentéte az infláció.

Devizabelföldi

Az a természetes személy, aki rendelkezik magyar hatóság által kiállított személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvánnyal.

Devizakülföldi

Az a természetes személy, akinek nincs és nem is lehet magyar hatóság által kiadott személyazonossági igazolványa.

Diszkont értékpapír

Olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki. Nem feltétlen fizet kamatot, ekkor a befektető haszna a névérték és a kibocsátáskori érték különbözete.

Diszkont kamatláb

Az a kamatráta, amellyel a jövőben esedékes pénzeket egy általunk választott időpontra számítjuk át. Ez a ráta lehet az elvárt hozam, vagy épp az inflációs ráta is.

Diszkontálás

Egy jövőben esedékes pénzösszeg jelenértékének meghatározása.

Diverzifikáció

A kockázat mérséklésének egyik eszköze, melynek lényege, hogy a rendelkezésre álló tőke több befektetési lehetőség között oszlik meg.

Diverzifikált portfólió

Olyan befektetés, amely a különböző hozamú, kockázatú és lejáratú eszközöket kombinálja a kockázat mérséklése érdekében.

Dolgozói részvény

Korlátozottan átruházható részvénytípus, amelyet a dolgozók kapnak vállalati juttatásként. A dolgozó halálával az örökösök kapják meg.

Duration Gap

Az eszközök és ezek finanszírozási forrásainak átlagos futamideje (duration) közötti különbség. A hosszabb futamidővel rendelkező befektetés érzékenyebb a kamatlábváltozásra, így a kamatkockázat mutatóját is megkaphatjuk.


EBIT

Üzemi eredmény. Az adózás és kamatfizetés előtt elért eredmény (Earnings Before Interest and Taxes)

EBITDA

Az üzemi eredmény + értékcsökkenési leírás. EBIT + Depreciation and Amortization

EBKM

Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A bankbetétek összehasonlíthatóságára szolgál, megmutatja, hogy a költségek levonása után mekkora a nálad maradó kamat.

Egészségbiztosítás

Olyan szerződés, amelynél a biztosított egészsége fenntartása érdekében szolgáltat a biztosító.

EHM

Egységesített Értékpapír Hozam Mutató. Megmutatja, hogy az adott értékpapír után mekkora tényleges növekedést kaphatsz a költségek levonása után.

Eladási árfolyam

Az az árfolyam, melyen a bank vagy a pénzváltó az ügyfélnek devizát/valutát ad el forint ellenében.

Eladósodottsági mutató

Megmutatja, hogy a hitelt felvevő a jövedelméhez képest mekkora összegű hitellel rendelkezik.

Életbiztosítás

A biztosító kötelezettséget vállal az ilyen típusú szerződésekben, hogy a biztosított természetes személy halála vagy meghatározott időpont elérése esetén a szerződésben előre meghatározott biztosítási összeget kifizeti a szerződésben meghatározott módon.

Életjáradék

A kedvezményezett részére biztosított általában havi szintű kifizetés időbeli korlátozás nélkül. Ez lehet állandó összegű vagy növekvő összegű életjáradék, mértékét a rendelkezésre álló tőke határozza meg.

Előtörlesztés 

Olyan összeg, amelyet az adós a normál törlesztésen felül kíván a hitelintézet számára visszafizetni. Ezt a szándékát az adósnak előre jeleznie kell a hitelintézet felé. Szerződés szerint külön díja is lehet.

Elsőbbségi részvény

Valamilyen jogosultsághoz kapcsolódó elsőbbséget tartalmaz. Ez lehet szavazati elsőbbség, likvidációs elsőbbség vagy akár osztalékelsőbbség is.

Értéknap

Teljesítési nap. Az a nap, amikor az elszámolás megtörténik.

Értékpapír

Tulajdonjogot (részvény), hitelviszonyt (kötvény) vagy dologi jogot (közraktár jegy) megtestesítő okirat. Megjelenési formája szerint lehet materializált (fizikai formában létező) vagy dematerializált (csak elektronikusan létező).

Értékpapírszámla

Ugyanolyan számla, mint egy hagyományos bankszámla, csak értékpapír tárolására és továbbítására alkalmas. A számla tulajdonosa birtokában levő dematerializált értékpapírokról, valamint az ezekhez kapcsolódó jogokról szóló nyilvántartás.

Eseti átutalás

Bankszámlák közötti egyszeri pénzmozgásra adott megbízás.

ETF

Tőzsdén kereskedett befektetési alapok. Alapvetően ugyanazon szabályok szerint kereskednek velük, mint a különálló értékpapírokkal.


Faktoring vagy faktorálás

Követelések (kiszámlázott, de határidő előtt még be nem folyt teljesítés ellenértékének) eladása.

Fedezet nélküli hitel

A hitel mögött nincs tárgyi eszköz (pl. ingatlan) fedezetként felkínálva, a bank kizárólag a jövedelem terhelhetőségét vizsgálja. Ekkor a visszafizetés garanciája csak a hitelszerződés.

Fedezetigazolás

A fedezet létéről és mértékéről kiállított dokumentum.

Fedezettel biztosított hitel

A hitel mögött tárgyi eszköz van felkínálva fedezetként (ez leggyakrabban ingatlan). Amennyiben az adós nem fizeti a hitelét, ezt a fedezetet értékesítheti a bank.

Felelősségbiztosítás

Olyan biztosítás, amelynek célja a biztosított által harmadik félnek okozott kár megtérítése.

Fix kamatozás

A hitel vagy az értékpapír kamatozását a futamidő elején rögzítik, így ennek mértéke végig azonos marad.

Fogyasztási hitel

Az áruk és szolgáltatások megvásárlására nyújtott fedezet nélküli hitel.

Folyósítási díj

A hitel folyósításáért felszámolt díj, amely általában a lehívott hitelösszeg %-ában van meghatározva.

Folyószámlahitel

Rulírozó, szabadon felhasználható hitel, amelyet a bank a beérkező munkabér arányában hagy jóvá évente.

Forgóeszköz

A vállalkozást 1 éven belül szolgáló eszközök. Ilyen pl. készletek, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, pénzeszközök.

Forgóeszközhitel

Forgóeszköz finanszírozására adott hitel. Jellemzően 1 éves futamidővel rendelkezik, a futamidő végén megújítás lehetséges.

Futamidő

Az az időtartam, amíg a teljes kölcsöntőke kamataival együtt megfizetésre kerül (pl. hitel és kötvény esetében). Befektetéseknél az az időtartam, amíg a befektetett tőke kihelyezésre kerül.

Függő ügynök

Egyetlen biztosítóval vagy bankkal szerződésben levő ügynök.


Garantált alapok

Vagy tőkegaranciát, vagy valamilyen szintű hozamot garantáló befektetési alapok.


Hitel

Pénzeszköz (tőke) átengedése jellemzően kamat ellenében.

Hitelfedezeti biztosítás

A tartozás biztosítékául indított biztosítás, amelyben az adós a biztosított, a kedvezményezett pedig már kezdetektől fogva a hitelintézet.

Hitelkártya (credit card)

Bankkártya, amellyel a kártyabirtokos vásárolhat vagy készpénzt vehet fel nem csak a számláján levő összeg erejéig, hanem a kártyához kapcsolódó hitelkeretet is felhasználhatja.

Hitelképesség

A hitelezhetőség mértéke a jövedelmi helyzet és a kiadások (pl. eddig felvett hitelek) alapján.

Hitelminősítés

Valamely cég vagy állam hitelképességét fejezi ki. Minél jobb besorolást kap, annál stabilabb a működése, ezáltal garantáltabb a hitel visszafizetése.

Hitelszerződés

A folyósítandó hitellel kapcsolatban írja a le a felek kötelezettségeit és jogait, valamint a főbb sarokpontokat.

Hozamgarancia

Garancia arra, hogy a befektetés lejáratakor minimum mennyivel kapsz többet a tőkén felül.

Hozamgörbe

A hozam és a futamidő kapcsolatát bemutató görbe azonos kockázatú eszközök esetén. Pl. a különböző lejáratú állampapírok hozamának ábrázolása.


Idegen forrás

Forrásbevonás a pénzpiacon keresztül. Ez általában hitelfelvétel vagy lízing, de lehet értékpapír kibocsátás is.

Indexkövető alap

Befektetési alap, amelynek összetétele megegyezik az általa másolt piaci index (pl. S&P 500) összetételével, vagy attól csak nagyon kis mértékben tér el.

Indexálás

Előre, a szerződésben rögzítésre kerülő értékkövetési módszer. Az indexálás mértéke lehet előre megadott, az ügyfél által választott, vagy inflációhoz kötött.

Infláció

Általános árszínvonal emelkedés. Ilyenkor a pénz vásárlóereje csökken. Ellentéte a defláció.

Inflációs ráta

Az infláció mértékét mutató hányados.

Inkasszó

Beszedési megbízás. Olyan fizetési mód, ahol a kedvezményezett indítja a bankszámla terhelését megbízás alapján.

Intézményi befektető

Törvényi szabályozás alapján a következők tartoznak ide:

 • hitelintézet
 • befektetési vállalkozás
 • befektetési alap
 • befektetési alapkezelő
 • biztosító részvénytársaság
 • önkéntes- és magánnyugdíjpénztár
 • Országos Egészségbiztosítási Pénztár
 • Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

IPO (Initial Public Offering)

Elsődleges nyilvános forgalomba hozatal. Az a folyamat, amikor az addig zártkörűen működő részvénytársaságok nyilvánosan is forgalomba hozzák részvényeiket.


Jegybank

Más néven központi bank, Magyarországon az MNB. Fő feladata a fizetőeszköz értékének megőrzése.

Jelzálog

Ingatlannyilvántartásba bevezetett bejegyzés. Ennek meglétekor az ingatlan tulajdonosa hitelfedezetként adta az ingatlanját, így már csak korlátozottan rendelkezhet felette.

Jelzáloghitel

A hitelt felvevő a hitel visszafizetésének biztosítékaként nagyértékű tárgyat, jellemzően ingatlant kínál fel, amelyre a jelzálogjogot a bank javára bejegyzik.

Jelzálogjog

A hitelt nyújtó joga arra, hogy amennyiben a hitelt felvevő nem fizeti az adósságát, a biztosítékul felkínált, jelzáloggal terhelt tárgyi eszközből (általában ingatlan) egyenlítse ki a tartozást.

Jövedelemrugalmasság

A jövedelem adott mértékű (pl. 1%) változása esetén megmutatja, hogy a termék iránti kereslet hány %-kkal változik.

Jövőérték

A mostani pénzösszeg jövőben esedékes értéke. A jelenleg meglévő tőke kamattal növelt értéke.


Kamat

A kölcsönadott tőke használati díja. Ezt jellemzően a kölcsönadott pénzösszeg %-ában fejezik ki 1 évre vonatkozó mértékben.

Kamatláb

A kamat %-ban kifejezett értéke.

Kamatos kamat

A befektetés azon módja, amikor a befektető a neki járó megszolgált kamatot a kamatperiódus végén újra befekteti, és az így megnövelt tőkét kamatoztatja tovább.

Kármegosztás

Amennyiben a károsult részben felelős a kár bekövetkeztéért, a károkozón kívül a kár egy részét a károsult viseli.

Késedelmi kamat

Késedelmes hiteltörlesztés esetén felszámított kamat.

Kizárás

A biztosítási szerződésben meghatározott azon események, amelyek bekövetkeztekor a biztosító nem fizet kártérítést.

Kockázat

Befektetéseknél a hozamban található szórás, biztosításnál a negatív hatású események bekövetkezésének esélye.

Kockázati profil

Kockázatvállalási hajlandóság leírása

Kötvény

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kibocsátója kamatot fizet a tőke használatáért.

Közkézhányad

Az 5%-ot nem meghaladó tulajdonrésszel rendelkező részvényesek részvényeinek összessége. Ők nem számítanak stratégiai befektetőnek.

Közteher

Adók és járulékok összessége.


Látra szóló betét

Bármikor hozzáférhető pénzt tartalmazó számla. Ez jellemzően nagyon alacsony kamatot fizet.

Lekötött betét

Adott időszakra elhelyezett pénz, amelyhez kamatvesztés nélkül nem lehet hozzáférni a lejárat előtt.

LIBOR

London Interbank Offered Rate. A londoni bankközi kamat, általában a devizahitelek árazásához használják.

Likvidációs érték

A banki hitelszerződés felmondásakor a fedezetként felajánlott ingatlan vagy eszköz kényszerértékesítésekor alkalmazott érték, amelyen rövid időn belül értékesíthető a fedezet.

Likviditás

Fizetőképesség. A fizetési kötelezettségek kiegyenlítésének képessége.

Likviditás menedzsment

A bevételek és kiadások időbeli és összegszerű összehangolása a folyamatos és zavartalan működés érdekében.

Likviditási kockázat

A kockázat azon típusa, amikor a fizetési kötelezettségnek csak egy későbbi időpontban tud eleget tenni az arra kötelezett fél.

Likviditási terv

A vállalkozás pénzforgalmi szemléletű költségvetése. A kiadások és bevételek tételszerű szembeállítása, időbeli tervezése.

Lízing

Egy adott (általában termelő) eszköz hosszútávú bérbe vétele. A futamidő végén a bérelt tárgy a bérlő tulajdonába kerül (maradványérték megfizetése után). A lízing során a termelő eszköz a saját értékét általában előnyösebb feltételekkel termeli ki, mint egy banki hitel esetében, a lízingdíj az adózási szabályokat figyelembe véve költségként elszámolható.

Lombardhitel

Olyan hitel, amelynek fedezete az értékpapír. A hitelfelvevőnek ezáltal nem kell idő előtt pénzzé tennie a várhatóan a hitelkamatnál nagyobb hozamot biztosító értékpapírt.


MABISZ

Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult szervezet, mely szakmai érdekképviselet mellett egyes szakmai feladatok ellátását is koordinálja.

Maradványérték

A lízing futamidejének vagy a hasznos élettartam végén ennyiért még értékesíthető az adott eszköz (jármű vagy gép).

MNB alapkamat

Irányadó kamatláb, amelyen keresztül a jegybank szabályozni tudja a gazdaságot.

Monitoring

Rendszeres időközönkénti ellenőrzés. Általában hitelekhez kötődik. A bank ellenőrzi a kihelyezett hitel felhasználását.

Működőtőke

Egy vállalkozásban a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözete.


Nettó eszközérték

A befektetési alap vagyonának összessége költségekkel csökkentve.

Nettó jelenérték

Egy jövőben esedékes pénzösszeg jelenértékének és jelenbeli ráfordításának különbsége.

Nyílt végű befektetési alap

Bármikor visszaváltható befektetési jegyeket árusító befektetési alap, amely működése nincs időben limitálva.

Nyilvános befektetési alap

Bárki által hozzáférhető befektetési jegyeket árusító befektetési alap.


Osztalék

A részvénytársaság az éves eredménye egy részét felosztja a részvényesei között a részvénytulajdonuk arányában. Az így kifizetett pénz az osztalék.

Önrész

Az az összeg, amelyet a biztosított magára vállal a kár összegéből. A biztosító csak az efölötti részt téríti meg.


Passzív vagyonkezelés

Vagyonkezelési technika. A vagyonkezelő összeállít egy portfóliót, vagy meghatároz egy követendő befektetési logikát és ezen nem változtat. Ellentéte az aktív vagyonkezelés.

Passzíva

A vállalkozások mérlegének forrás oldala.

Pénzmosás

Az illegálisan szerzett pénz legális forrásból származónak történő feltüntetése.

Pénzpiaci alapok

Olyan alapok, amelyek portfóliójában lévő eszközök átlagos futamideje nem haladja meg az 1 évet. Ennek megfelelően összetételük csak éven belül lejáró kötvények, lekötött bankbetét, illetve szabadon levő számlapénz lehet.

Pénzpiaci eszköz

Az éven belül lejáró kötvények, valamint azon bankbetétek, amelyek lekötése éven belül lejár.

Pénzügyi közvetítők

Összekapcsolják a keresletet és a kínálatot a tőkepiacon. Lehetnek bankok, biztosítók, pénztárak.

Portfólió

A befektető által birtokolt különböző típusú (pl. kockázatú, lejáratú) befektetési eszközök összessége


Recesszió

A gazdaság visszaesése. Általában akkor jelentik be, amikor a GDP két egymást követő negyedévben csökken.

Referenciaindex

A befektetési stratégia objektív mércéje. Hívják még benchmarknak is.

Rendelkezésre tartási idő

A hitel ezen időszak alatt hívható le (azaz folyósítható), ennek feltételeit ezen időszakon belül kell teljesítened.

Rendelkezésre tartási jutalék

A jóváhagyott, bármikor lehívható, de még le nem hívott hitel után fizetendő díj.

Rendszeres átutalás

Rendszeres időközönként automatikusan ismétlődő, azonos összegű forint átutalás.

Részvény

Tulajdoni jogot megtestesítő értékpapír. Különböző típusai ismertek, leggyakrabban a tulajdonosa osztalékra jogosult a társaság eredményéből tulajdoni hányada alapján.

Rulírozó hitel

A rendelkezésre tartási idő alatt a hitel már visszafizetett tőkerésze újra felhasználható.


S & P 500

Standard & Poors 500 rövidített neve. A NYSE és a NASDAQ által jegyzett, 500 legnagyobb amerikai vállalat indexe.

Saját erő

A beruházás teljes költségének hitellel nem fedezett része.

Sávos kamatozás

A kamat mértéke függ a számlán elhelyezett összegtől.

Stratégiai befektető

Olyan befektető, aki nem a rövidtávú haszon miatt invesztál az adott helyre, hanem az iparágban hosszútávon kíván jelen lenni és onnan haszonra szert tenni.

Számlaszám

Az adott bankszámla egyedi azonosítója, ennek segítségével lehet jóváírásokat és terheléseket teljesíteni. Ez jellemzően 3×8 karakterből áll. Ahol csak 2×8 karaktert használnak, ott a 3. rész nullákból áll.

Személybiztosítások

Emberi életben, egészségben történt kár (haláleset, betegség) esetén szolgáltató biztosítás típus.


Támogatott hitel

A piaci hitelekhez képest kedvezményes kondíciókkal bíró, megadott célra adott hitel. Ilyen pl.: Kamattámogatott hitel.

Teljes hiteldíj

A hitel folyósításához kapcsolódó díjakat tartalmazzal. Ez a kamaton felül pl. kezelési költség és folyósítási jutalék. Viszont nem tartalmazza a hitel előtti, vagy attól függetlenül felmerült költségeket.

Teljes tartozás

Az ügyfél bankkal szemben fennálló tartozása. Ennek része a még nem esedékes tőketartozás, annak kamatai és kezelési költségei, valamint az esetlegesen késedelmes tartozás tőke- és kamatrésze.

THM

Teljes hiteldíj mutató. Megmutatja, hogy a kamattal és az összes felmerülő költségekkel mennyibe kerül az adott hitel.

Többes ügynök

Több pénzintézettel szerződésben levő ügynök.

Tőkeáttétel

Megmutatja, hogy a befektető milyen mértékben támaszkodik külső forrásokra. Minél nagyobb a mértéke, annál nagyobb a kockázat.

Tőkegarancia

Garancia arra, hogy a befektetés lejáratánál minimum a befektetett tőkét visszakapod.

Törzsrészvény

Tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapír, többletjogosultság nélkül. Csupán szavazati és osztalékból való részesedés jogokat biztosít.

Tőzsdei kapitalizáció

Egy vállalat részvényeinek ára szorozva a részvények darabszámával.

Türelmi idő

A hitel visszafizetésére adott haladék, amely alatt csak kamatot kell fizetni. Ez a kamat lehet 0 is a hitelszerződés alapján.


Unit linked biztosítás

Befektetési egységekhez kötött biztosítás. Az életbiztosítási termékek azon módja, ahol a biztosító az ügyfél által befizetett díj életbiztosítást fedező díjhányadon felüli részét az ügyfél által meghatározott eszközalapokba fekteti. Kifizetéskor az összeg az ezen eszközalapok által elért eredmény alapján van meghatározva.

Üzemi baleset

Munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben történt baleset.


Vagyonbiztosítás

Vagyontárgyban keletkezett kár megtérítését célzó biztosítás.

Változó kamatozás

A hitel vagy lízing kamata előre rögzített időközönként a referencia kamatláb változásának megfelelő módon változik.

Végtörlesztés 

A hitel vagy kölcsönszerződés alapján fennálló teljes tartozás megfizetése a futamidő lejárata előtt.

Veszélyközösség

Hasonló kockázatoknak kitett emberek szervezett csoportja.

Vételi árfolyam

Az az árfolyam, melyen a bank vagy a pénzváltó az ügyféltől devizát/valutát vesz forint ellenében.

VIBER

Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, pénzátutalások gyors végrehajtására. A rendszer minden átutalást tételesen hajt végre.

Viszontbiztosítás

A biztosítótársaságok által használt egyik kockázatkezelési módszer. Ekkor egy másik biztosító (a viszontbiztosító) vállalja, hogy díj ellenében káreseménynél térít a biztosítótársaság felé.

Visszaváltható részvény

Ennél a részvénytípusnál a részvénytársaságot vételi jog illeti meg. Így a részvényes csak neki adhatja el.

Volatilitás

A kockázatosság mutatója. Az árfolyamok mozgásának váltakozása (annak mértéke és gyorsasága). Minél inkább jellemző egy adott árfolyamra, hogy hirtelen irányt vált, annál inkább volatil, így annál inkább kockázatosnak mondható.


Zálogjog

Ennek alapján a pénzben meghatározható követeléseket a biztosítékként zálogul adott tárgy ellenértékéből minden más követelés előtt ki tudják egyenlíteni, amennyiben a fizetésre kötelezett nem teljesít.

Zálogjogosult

Akinek a javára a zálogjogot bejegyezték. Jelzálog alapú hitelt jellemzően bank nyújt, így a jelzálog jogosultja a hitelt nyújtó pénzintézet.

Zálogkötelezett

Az a társaság vagy természetes személy, amely vagy aki a tulajdonában levő tárgyi eszközt felajánlja a hitel visszafizetésének biztosítékaként.